skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

We maken ons sterk voor vergoeding medicinale cannabis

Standpunt vergoeden medicinale cannabis door zorgverzekeraars

Achtergrond

We maken ons sterk voor vergoeding medicinale cannabisTot 1 januari 2017 vergoedden sommige zorgverzekeraars medicinale cannabis wel en andere weer niet. Medicinale cannabis is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Volgens het Zorginstituut kan het niet worden beschouwd als een rationele farmacotherapie. Daarom valt het niet onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars bepalen zelf of zij medicinale cannabis in hun aanvullend pakket opnemen of uit eigen middelen aanbieden aan hun verzekerden.

Naar aanleiding van signalen heeft het Zorginstituut begin 2016 een check van wetenschappelijke publicaties gedaan. Op grond van een artikel in The Journal of the AmericanMedical Association van juni 2015 “Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis” is het Zorginstituut tot de conclusie gekomen dat het wetenschappelijk bewijs niet wezenlijk is verbeterd. NB. De auteurs van deze studie hebben geen nieuw onderzoek uitgevoerd, maar een analyse gemaakt van de grote hoeveelheid kleine deelonderzoeken over dit onderwerp. Daaruit concluderen zij dat al die losse onderzoeken bij elkaar geen overtuigend bewijs leveren voor de werking van medicinale cannabis. Voor het Zorginstituut is dit reden zijn eerder ingenomen standpunt te bevestigen en dit kenbaar te maken in het farmacotherapeutisch kompas.[1]

Stand van zaken per 1 januari 2017

De situatie per 1 januari 2017 is ongewijzigd gebleven, zij het dat de bevestiging van het standpunt van het Zorginstituut voor de laatste van de vier grote zorgverzekeraars die medicinale cannabis vergoedde, namelijk Zilveren Kruis (en alle andere verzekeraars die onderdeel zijn van Achmea), aanleiding was om met ingang van 1 januari 2017 ook geen medicinale cannabis meer te vergoeden. CZ, Menzis en VGZ deden dit al niet, behalve bij patiënten in de terminale fase. ONVZ heeft een coulanceregeling ingevoerd voor mensen die in 2016 hun medicinale cannabis vergoed kregen: zij krijgen deze ook in 2017 vergoed.

Alle andere zorgverzekeraars hebben medicinale cannabis uit het basispakket geschrapt. Een paar hebben medicinale Cannabis nog in de (duurste) aanvullende verzekeringen: Delta LLoyd (niet vanuit basis 100% bij Top); Salland ZorgDirect (niet vanuit basis max € 450 per jaar bij Top); De Friesland verzekeringen (niet vanuit basis max € 750 per jaar bij Optimaal); PNOZorg (niet vanuit basis max €600 per jaar bij Compleet). Achmea biedt verzekerden die op dit moment een machtiging hebben en worden behandeld met medicinale Cannabis, een éénmalige overgangsperiode van 6 maanden. In die tijd wordt het middel uit coulance nog vergoed om verzekerden in de gelegenheid te stellen in overleg met hun behandelaar op zoek te gaan naar een andere therapie.

Export naar Duitsland

Waar Nederland een stap terug zet op het gebied van medicinale cannabis, zet een groot deel van de rest van de wereld juist een stap vooruit. In Duitsland was medicinale cannabis lange tijd verboden. Maar in de afgelopen tijd zijn juist stappen gezet om mediwiet beschikbaar te maken voor mensen die dat willen. Ook in Duitsland weten ze niet precies waarvoor cannabis werkt, maar daar gaan ze het zo aanpakken dat de komende jaren patiënten na een selectie cannabisproducten mogen gaan uitproberen. Die cannabis moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Alle mensen die aan deze proef meedoen worden geregistreerd. Dat wordt bij elkaar dan een grote klinische studie, om ervaring met medicinale cannabis op te doen.

Verzekeraars moeten die cannabis vergoeden, zodat ze kunnen leren wat er nodig is om de boel netjes op te zetten. Dat is een heel wetenschappelijke aanpak, en veel eerlijker en netter dan wat er nu in Nederland gebeurt. Dat het beleid in Duitsland aanslaat, blijkt onder meer uit de stijgende vraag naar medicinale cannabis. In een brief van 2 december 2016 aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers laten weten dat zij het verzoek van Duitsland om de exportmaxima te verhogen heeft ingewilligd.[2]

Stijgend gebruik

Het gebruik van medicinale cannabis is de laatste jaren sterk toegenomen.

Grafiek: Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis in gedroogde vorm en olie (2007-2016)

We gaan voor vergoeding van medicinale cannabis

Gebruik medicinale cannabis neem laatste jaren sterk toe Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Adviesplatform MS Vereniging Nederland

Uit de eigen ervaringen van de leden van het Adviesplatform, uit ervaringen van mensen in hun omgeving en uit vragen die bij de MS-telefoon binnenkomen over medicinale cannabis blijkt dat veel mensen met MS baat vinden bij medicinale cannabis. Het Adviesplatform is dan ook van mening dat de MS Vereniging zich sterk moet maken voor vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars.

we maken ons sterk voor vergoeding medicinale cannabisStandpunt MS Vereniging Nederland

Het bestuur heeft de adviezen van het Adviesplatform overgenomen. Dit houdt in dat het bestuur:

  1. besluit dat de MS Vereniging Nederland zich sterk zal maken voor vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars;
  2. contact zal opnemen met de Werkgroep MS Neurologen, Bureau medicinale cannabis en andere patiëntenverenigingen die betrokken zijn bij het voorschrijven van medicinale cannabis om na te gaan in hoeverre hier gezamenlijk kan worden opgetrokken en/of informatie kan worden uitgewisseld;
  3. de ontwikkelingen in Duitsland in de gaten zal houden en daarop zal inspringen als de gelegenheid zich voordoet;
  4. zal proberen zelf of in koepelverband individuele zorgverzekeraars over dit onderwerp te benaderen (Mogelijkheid van onderzoek naar een collectieve verzekering voorstellen);
  5. in kaart zal brengen hoe wijdverbreid het gebruik van medicinale cannabis is onder mensen met MS en welke oplossingen er gevonden worden door degenen die baat hebben bij het middel maar de kosten niet vergoed krijgen (via een enquête onder de leden van MS Vereniging Nederland of via de MS-telefoon bijhouden gedurende een bepaalde tijd welke vragen bellers over medicinale cannabis stellen).
  6. besluit een projectgroep in te richten die uitvoering geeft aan het besluit.

[1] Zie: http://www.farmacotherapeutischkompas.nl
[2] Brief mevrouw drs. E.I Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  aan voorzitter Tweede Kamer. Levering medicinale cannabis aan Duitsland. 2 december 2016 (kenmerk: 1062302-159101-GMT).

Back To Top
X