skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

Onafhankelijke clientondersteuning

Zorgbelang Overijssel biedt gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen en hun mantelzorgers die gebruik maken van langdurige zorg (0900 2438181) of van maatschappelijke ondersteuning van gemeenten (074  2913597). Veel kwetsbare inwoners vinden het ook moeilijk om hun weg te vinden in de wereld van zorgverzekeraars en gezondheidszorg. Regelmatig verwijzen verzekeraars en instellingen door naar het Adviespunt van Zorgbelang maar zij stellen geen budget beschikbaar voor deze functie. Als belangenorganisatie proberen wij patiënten en cliënten toch zo goed mogelijk te helpen om te voorkomen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Kwaliteitstoetsing en patiëntenraadpleging

Al meer dan 30 jaar onderzoekt Zorgbelang Overijssel de kwaliteit van de zorg en raadpleegt patiëntengroepen over hun verwachtingen, ervaringen en wensen. Hiertoe zijn diverse methoden ontwikkeld. Zo zetten wij regelmatig ons grote e-panel in om meningen over de zorg te peilen. U kunt zich aanmelden voor dit panel op  http://www.belangenorganisatiesoverijssel.nl/aanmelden

Andere methoden zijn onder andere het wachtkameronderzoek, de focusgroepmethode,  een instelling- en praktijkschouw en diverse andere manieren om samen met patiënten en cliënten verbeteradviezen te formuleren. Wilt u meer informatie over onze methoden en de mogelijkheden om ze toe te passen ten behoeve van uw zorginstelling, stuur dan een e-mail naar j.feenstra@zorgbelang-overijsselnl

Samen beslissen en de drie goede vragen

Samen beslissen betekent dat patiënt en arts (hulpverlener) samen bespreken welke behandeling het beste bij de patiënt past en samen naar een besluit toe werken. Voor instellingen en hulpverleners is dat soms nog wennen. Zorgbelang Overijssel heeft voor hen een handreiking opgesteld.

Samen beslissen def. 31052018.pdf 2909.8 kb

Ondersteuning cliëntenraden volgens de nieuwe WMCZ

In de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden voor de Zorg (WMCZ) is een stevige rol voor cliëntenraden weggelegd. De leden van deze raden verdienen een goede voorbereiding en onafhankelijke, inhoudelijke begeleiding. Steeds vaker zijn besluiten van zorginstellingen het thema van publieke discussies die in de media worden uitgevochten. Als cliëntenraad is het dan wenselijk dat een advies goed voorbereid is en dat de achterban van patiënten en cliënten is geraadpleegd.

Zorgbelang Overijssel biedt de cliëntenraden diverse trainingen van de raadsleden, inhoudelijke begeleiding; zowel gericht op incidentele thema’s of structureel gedurende het jaar maar ook ondersteuning van het secretariaat en de besluitvormingsprocessen. Heeft uw cliëntenraad behoefte aan versterking van haar formele adviesfunctie, neem dan contact op met ons op voor een nadere toelichting van onze mogelijkheden.

Klachtenopvang volgens de WKKGZ

Zorgaanbieders dienen te voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Steeds meer zorginstellingen ontdekken dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk van de instellingsorganisaties moet functioneren. Zorgbelang Overijssel biedt deze onafhankelijke klachtenfunctie in verschillende vormen, zowel aan zorgaanbieders in de eerstelijnszorg, aan ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg maar bijvoorbeeld ook aan zorgboerderijen.

Soms  wordt op factuurbasis gebruikt gemaakt van de diensten van onze klachtenfunctionarissen. Andere instellingen vragen van ons een meer integrale aanpak van hun klachtenbeleid. Wilt u meer informatie over de onafhankelijke klachtenopvang door Zorgbelang, neem dan contact met ons op: Johan Feenstra 074 – 2500155 of j.feenstra@zorgbelang-overijssel.nl

Regeldruk en nutteloze zaken in de zorg

Maakt u gebruik van zorg en denkt u weleens ‘Waar is dat onderzoek, die brief, dat gesprek of iets dergelijks nou eigenlijk voor nodig?’, meld deze ervaringen bij ons meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl   Wij bespreken eventuele overbodige handelingen met instellingen en zorgverzekeraars of geven ze door aan de landelijke patiëntenorganisaties.

Meldpunt Zorgbelang Overijssel

Ook andere opvallende (negatief en positief) ervaringen in de Overijsselse zorg kunt u bij ons melden via meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl.

Back To Top
X