MS Vereniging Nederland verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. De vereniging kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De vereniging kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website.

MS Vereniging Nederland behoudt zich het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Let op! De informatie op msvereniging.nl is niet bedoeld als vervanging van een medisch consult. Raadpleeg voor het krijgen van een diagnose of behandeling altijd een arts.

Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Vanzelfsprekend heb je op ieder moment – in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – het recht tot inzage of aanpassing van je eigen persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: communicatie@msvereniging.nl.