Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Hierbij een overzicht van de verschillende WMO-adviesraden die in onze provincie actief zijn.

Adressen wmo-adviesraden (bijgewerkt september 2012)

WMO adviesraad 3,4,5,6
Leeuwarden
Voorz. Dhr. E. Janssen ; email: e.janssen@telengy.nl

Meer informatie via email: info@wmoadviesraadleeuwarden.nl

website: www.wmoadviesraadleeuwarden.nl (m.i.v. 4 oktober 2012)

Regio ZuidWest

Platform Wmo regio Zuidwest Fryslan
Dhr.L. Wiarda
lub-hennywiarda@planet.nl)

Lokale Adviesgroep Wmo Sneek
Minne van Oosten ( voorzitter)
E-mail: m-van.oosten@home.nl

Wymbritseradiel
Werkt via CIG samen met Wmo-adviesraad Sneek.

Wmo adviesraad Gaasterlân-Sleat
Dhr. C.Schellens,
c.schellens@planet.nl

Wmo Platform Littenseradiel
Mw. M. Reijndorp
mreyn@worldonline.nl

Werkgr. Wmo  Wûnseradiel
Mw. H.Oudenhooven:
hg.oudenhooven@orange.nl

Wmo adviesraad Bolsward
Dhr. D.Venema
douweengeeske@hetnet.nl

Wmo- clientenadviesraad Lemsterland
mevr. R.Louwsma
e-mail: rita.louwsma@hetnet.nl

Nijefurd
dhr. Th.J.Beuker
t.beuker@hetnet.nl

regio Noordwest
Koepel Wmo – cliëntenparticipatie Noardwest Fryslân
dhr. W.Jansma
w.jansma5@upcmail.nl

Ferwerderadiel
(nog) Geen adviesraad
Adviesraad Wmo Leeuwarderadeel
dhr K. Tigchelaar,
k.tigchelaar@chello.nl

Het Bildt
dhr. A.Visser
albert@pitcherz.com

Vlieland en Terschelling
Geen adviesraad

Wmo Platform Menaldumadeel,
Voorzitter mw. W. Krol
h.j.krol@planet.nl

Harlingen  i.o.
Mw. W.Wegman
kw.wegman@home.nl

Franekeradeel
Geen adviesraad

REGIO Noord-Oost FRYSLAN

Burgerplatform DANDON
Dantumadeel en Dongeradeel.
Dhr. W. van Stijn
Email wvanstijn@kpnplanet.nl

Achtkarspelen
dhr. J.Coerse
ja.coerse@planet.nl

Smallingerland
WMO Adviesraad Smallingerland
Dhr. H.Boorsma
hylanboo@hetnet.nl

Boarnsterhim
(nog) Geen adviesraad
Adviesraad Wmo gemeente Tytsjerksteradiel
Dhr. G.H.Smit
gerr.smit@planet.nl
platformwmo@t-diel.nl

Wmo Platform burgerparticipatie Kollumerland
dhr. Lv.d. Schors
l.vander.schors@hetnet.nl

Wmo-adviesraad Ameland
dhr. Henk Hudepool
hudepool@home.nl
Schiermonnikoog sluit aan bij  Dongeradeel

regio ZuidOost Fryslan

WMO adviesraad Opsterland
Dhr.S.Sybrandy
symen-sybrandy@zonnet.nl
info@wmoadviesraadopsterland.nl
www.wmoadviesraadopsterland.nl
Platform  Wmo Weststellingwerf,
Mw. C.Korver.
ckkorver@kpnplanet.nl

adviescommissie Wmo  Ooststellingwerf
dhr. Heijltjes
heijltjes@brinkzicht.nl

Heerenveen
Participatieraad Wmo .
Dhr. Jac.Bosman
bosmanjawi@hetnet.nl

Skarsterlan
Geen adviesraad